Zaposleni

Mediji o nas

Publikacije

Terminologija

YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je nastalo kot uresničitev vizije o neodvisnem življenju hendikepiranih. Že od vsega začetka smo bili razvojno naravnani, saj razvijamo teorijo, ki spreminja prakso, promoviramo kulturo hendikepa, s katero osveščamo širšo javnost in spreminjamo pogled ter zavedanje samih hendikepiranih o svojem lastnem položaju, rušimo predsodke in stereotipe, ki so povezani s tradicionalnem dojemanjem invalidov izhajajoč iz medicinskega modela.

Zavzemamo se namreč za neodvisno življenje, kar pomeni imeti možnost odločanja o lastnem načinu življenja, biti aktiven in enakopraven posameznik na vseh področjih družbenega življenja. Trajnostni razvoj za nas pomeni graditev dobrih praks in samoizpolnjevanje. Izhajajoč iz lastnih izkušenj smo izdelali pravila in pravilnike, katerih namen je izboljšanje in dvig kvalitete storitev, kakor tudi zagotavljanje pravic in enakih možnosti uporabnikov kot tudi zaposlenih osebnih asistentov in asistentk. Velik pomen namenjamo izobraževanju, osveščanju in informiranju, pri čemer se poslužujemo različnih komunikacijskih medijev (spoti, publikacije, kratki filmi, strip, spletna stran….) Prizadevamo si za dvig kvalitete nudenih storitev, pri čemer smo zavezani uporabniški perspektivi. To pomeni ne le individualizacija storitve, ampak postavljanje uporabnika kot merilo vsega in kot tistega, ki ima moč nad storitvijo, hkrati pa obveznost in dolžnost, da jo zna upravljati.

 

NAMEN DRUŠTVA

 • Promocija neodvisnega življenja in razvijanje ter širitev mreže na nacionalnem in mednarodnem nivoju.
 • Izobraževanja o neodvisnem življenju za osebne asistente, uporabnike, strokovnjake, starše in drugo zainteresirano javnost.
 • Sve​tovanje in informiranje o možnostih neodvisnega življenja.
 • Zbiranje in posredovanje literature, audio in video produkcije s področja hendikepa, založniška dejavnost.
 • Organiziranje akcij v podporo ali iz protesta.
 • Izvajanje programov s področja socialnega varstva in vseh drugih dejavnosti, ki prispevajo k enakopravnejšemu življenju
 • Zavzemanje za enake možnosti hendikepiranih oseb, boj proti diskriminaciji, predsodkom in stereotipom na vseh področjih družbenega življenja.
 • Obveščanje in osveščanje javnosti, sodelovanje pri oblikovanju ukrepov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

 

ZAČETKI YHDja

Nedvomno je bila najpomembnejša prelomnica, ki je začrtala smer, katere nismo nikoli več zapustili, srečanje z dr. Dušanom Rutarjem, ki je kot psiholog prišel v Zavod za usposabljanje invalidne mladine, kjer smo hodili v srednjo šolo in kot hendikepirani živeli že od otroštva. V času srečanja smo bili srednješolci, nezadovoljni z inštitucijo, kjer smo bivali, vendar si svojega upiranja inštituciji in nezadovoljstva nismo znali razložiti. Kmalu po svojem prihodu nam je na našo željo začel predavati; predavati o stvareh in svetovih, ki jih nismo niti poznali niti slutili, da obstajajo. Predstavil nam je svet psihoanalize, pokazal mehanizme inštitucij, odkril antične mislece… Na osnovi njegovih predavanj smo se tako odločili za študij sociologije kulture in filozofije in za življenje zunaj inštitucij. Govoriti smo začeli o teoriji hendikepa, ki jo je razvijal dr. Dušan Rutar, kulturi in spremembi lastnega položaja v družbi. Iz upora in vztrajnosti, v iskanju odgovorov se je rodilo neformalno gibanje, ki smo ga poimenovali Youth handicapped deprivileged (kasneje se je formaliziralo v društvo YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa). Teorija hendikepa in odpor do medicinskega modela dojemanja invalidnosti sta bili in ostali osnovno vodilo pri oblikovanju vseh naših nadaljnjih projektov in akcij.

 

ZAVZEMAMO SE ZA

 • enakopravne možnosti in odgovornosti hendikepiranih ljudi na vseh področjih družbenega življenja.
 • upoštevanje pravic hendikepiranih kot človekovih pravic in ne zgolj socialnih.
 • vpliv na zakonodajo in politiko s tega področja.
 • razvoj teorije hendikepa.
 • emancipacijo in samo-determinacijo.

Sofinancerji